05 biện pháp xử lý rủi ro khi đầu tư từ quỹ BHXH, BHYT, BHTN

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, khi việc đầu tư từ quỹ BHXH, BHYT, BHTN gặp rủi ro, để đảm bảo quyền lợi của người dân cần thiết phải thực hiện các biện pháp sau đây:

  • Gia hạn nợ là việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạm thời chưa thu một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư khi đến hạn thu hồi trong thời gian tối đa không quá 03 năm;

  • Khoanh nợ là việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạm thời chưa thu một phần hoặc toàn bộ tiền đầu tư và tiền lãi phát sinh khi đến hạn thu hồi trong thời gian nhất định và không tính lãi đối với số tiền chưa thu trong thời gian được khoanh nợ; thời hạn khoanh nợ tối đa không quá 03 năm;

  • Xóa lãi là việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam không thu một phần hoặc toàn bộ tiền lãi đầu tư của bên có liên quan khi đến hạn thanh toán;

  • Bán nợ là việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển giao quyền chủ nợ đối với Khoản đầu tư bị rủi ro cho bên mua nợ và nhận thanh toán từ bên mua nợ, được thực hiện theo quy định của pháp luật về mua, bán nợ;

  • Xóa gốc là việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam không thu một phần hoặc toàn bộ tiền gốc đầu tư của bên có liên quan.

Xem nguyên tắc xử lý rủi ro tại Nghị định 30/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/6/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

124

Văn bản liên quan