05 bước triển khai hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục

Đây là nội dung quan trọng tại Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của Bộ GDĐT.

05 bước triển khai hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục , Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT

05 bước triển khai hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 10 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT quy định 05 bước triển khai hoạt động tự đánh giá như sau:

 1. Lập kế hoạch tự đánh giá.

 2. Thu thập thông tin và minh chứng. Xử lý, phân tích thông tin và minh chứng thu được.

 3. Viết báo cáo tự đánh giá.

 4. Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ cơ sở giáo dục.

 5. Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá.

Bên cạnh đó, tại Điều 11 Quy định  này cũng quy định kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục như sau:

- Cơ sở giáo dục lập kế hoạch tự đánh giá.

- Kế hoạch tự đánh giá của cơ sở giáo dục phải thể hiện được các nội dung sau:

 • Mục đích và phạm vi của đợt tự đánh giá;

 • Thành phần Hội đồng tự đánh giá;

 • Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng, xác định những công việc phải thực hiện tương ứng với từng tiêu chuẩn, thời gian bắt đầu và kết thúc, người chịu trách nhiệm chính và những người phối hợp;

 • Công cụ tự đánh giá;

 •  Xác định các thông tin và minh chứng cần thu thập;

 • Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động các nguồn lực trong quá trình triển khai tự đánh giá;

 • Thời gian biểu: chỉ rõ khoảng thời gian cần thiết để triển khai và lịch trình thực hiện các hoạt động cụ thể trong quá trình triển khai tự đánh giá.

 Chi tiết xem thêm tại Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 15/02/2013.  

Lê Vy

Gởi câu hỏi

35

Văn bản liên quan