05 chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin

Ngày 10/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2007/NĐ-CP về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, Nghị định 64/2007/NĐ-CP

05 chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 64/2007/NĐ-CP quy định rõ 05 chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước như sau:

1. Đề xuất, xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Xây dựng quy chế, quy định và tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành hoặc địa phương trình Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định.

3. Thu nhập, lưu trữ, xử lý thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo.

4. Quản lý, vận hành, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của ngành hoặc địa phương; bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin.

5. Xây dựng và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của ngành hoặc địa phương; tổ chức triểnkhai bảo đảm kỹ thuật cho việc cung cấp dịch vụ hành chính công.

Đồng thời, Thủ trưởng đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đảm nhận chức danh Giám đốc công nghệ thông tin, chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Nhiệm vụ, quyền hạn chính của Giám đốc công nghệ thông tin:

  • Trực tiếp tham mưu, giúp lãnh đạo cơ quan xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành hoặc địa phương;

  • Tổ chức, điều hành việc triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được phê duyệt.

  • Chỉ đạo xây dựng các quy định, hướng dẫn quản lý kỹ thuật, nghiệp vụ trong ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định; đề xuất và tham gia chỉ đạo xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin;

  • Tham gia chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước khác trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin mang tính liên ngành.

Chi tiết  xem tại Nghị định 64/2007/NĐ-CP có hiệu lực ngày 18/5/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

16

Văn bản liên quan