05 giao dịch nội bộ phải loại trừ khi lập BCTC nhà nước toàn quốc

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 133/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 28/12/2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Theo đó, Thông tư 133 quy định các giao dịch nội bộ phải loại trừ khi lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc bao gồm:

  • Bổ sung cân đối ngân sách; bổ sung có mục tiêu, thu hồi, hoàn trả kinh phí giữa ngân sách cấp Trung ương và ngân sách cấp tỉnh.

  • Vay từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ.

  • Cho ngân sách địa phương vay lại từ nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

  • Chi, tạm ứng kinh phí hoạt động; chi, tạm ứng, ứng trước kinh phí chương trình dự án, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản,... từ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc ngân sách cấp trung ương.

  • Giao dịch nội bộ giữa các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc ngân sách các cấp; giao dịch nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc các cấp ngân sách với nhau (ngoài các giao dịch nội bộ đã được loại trừ khi lập các Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh).

Xem chi tiết Thông tư 133/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

107

Văn bản liên quan