05 mục tiêu quy hoạch tài nguyên nước

Ngày 29/09/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 42/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước

05 mục tiêu quy hoạch tài nguyên nước, 32/2015/TT-BYT

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thông tư 42/2015/TT-BTNMT quy định các mục tiêu quy hoạch tài nguyên nước bao gồm:

1. Bảo đảm công bằng và hợp lý giữa các vùng, nhóm đối tượng sử dụng nước; giữa các khu vực hành chính; giữa thượng nguồn và hạ nguồn.

2. Ưu tiên nguồn nước bảo đảm phát triển mang tính chiến lược, ổn định an sinh xã hội và các thỏa thuận quốc tế.

3. Cân bằng giữa lượng nước có thể khai thác và nhu cầu sử dụng nước có xét đến sự biến động tự nhiên của nguồn nước nhằm tránh tình trạng thiếu nước thường xuyên hoặc không lường trước.

4. Bảo vệ các hệ sinh thái phụ thuộc vào nước, các chức năng quan trọng của nguồn nước và phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt.

5. Phòng, chống, giảm thiểu và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

6. Nâng cao sử dụng hiệu quả nguồn nước hiện có.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định các yêu cầu đối với tài liệu sử dụng trong quy hoạch tài nguyên nước bao gồm:

- Phải có nguồn gốc rõ ràng, do cơ quan có thẩm quyền công bố, cung cấp.

- Phải bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ từ việc lập nhiệm vụ quy hoạch và giữa các nội dung quy hoạch khác nhau trong quy hoạch tài nguyên nước.

- Mức độ chi tiết của các tài liệu phục vụ quy hoạch tài nguyên nước được quy định tại Phụ lục 01 Thông tư này.

Chi tiết xem tại Thông tư 42/2015/TT-BTNMT, có hiệu lực từ 01/01/2016.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

89

Văn bản liên quan