05 nguyên tắc làm việc Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL quy định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL, Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm phải tuân thủ các nguyên tắc và phương thức làm việc sau đây:

hoi dong tham dinh trien lam lam viec theo nguyen tac gi, Thong tu 06/2019/TT-BVHTTDL

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các thành viên Hội đồng thẩm định làm việc độc lập, khách quan, trung thực, có quyền bảo lưu ý kiến riêng nhưng phải tuân thủ kết luận của Hội đồng thẩm định.

  • Đối với Hội đồng thẩm định có 3 thành viên thì phiên họp của Hội đồng thẩm định chỉ được tiến hành khi có đầy đủ số thành viên tham dự.

  • Đối với Hội đồng thẩm định có từ 5 thành viên trở lên thì phiên họp của Hội đồng chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự. Chủ tịch Hội đồng thẩm định nếu vắng mặt vì lý do bất khả kháng phải ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành cuộc họp. Các thành viên vắng mặt phải cho ý kiến bằng Phiếu ghi ý kiến (Mẫu số 01 ban hành theo Thông tư này).

  • Kết luận của Hội đồng thẩm định là ý kiến được đa số thành viên đồng ý bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín.

  • Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên, thư ký không được công bố, cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác ngoài Hội đồng thẩm định các thông tin về nội dung thảo luận, kết quả thẩm định và ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định.

  • Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 25/09/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

90

Văn bản liên quan