05 nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia

05 nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia
Bích Hoa

Ngày 11/6/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia.

 

Theo đó, 05 nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia được quy định như sau:

  • Đúng kế hoạch, đúng quyết định của cấp có thẩm quyền.

  • Đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá cả, địa điểm, thời gian và đúng đối tượng quy định.

  • Đúng trình tự, thủ tục và có đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định.

  • Hàng được giao, nhận trên phương tiện vận chuyển của bên giao hoặc bên nhận tại cửa kho dự trữ quốc gia hoặc tại địa điểm do cấp có thẩm quyền quy định.

  • Hàng nhập trước, xuất trước; hàng nhập sau xuất trước phải có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Nhập hàng dự trữ quốc gia là hoạt động thực hiện quyết định nhập hàng dự trữ quốc gia của cấp có thẩm quyền, bao gồm các công việc từ khi có quyết định nhập hàng đến khi hàng dự trữ quốc gia được nhập vào trong kho dự trữ để thực hiện quy trình lưu kho, bảo quản. (Khoản 1 Điều 3 Thông tư 89/2015/TT-BTC)

Xuất hàng dự trữ quốc gia là hoạt động thực hiện quyết định xuất hàng dự trữ quốc gia của cấp có thẩm quyền, bao gồm các công việc từ khi có quyết định xuất hàng đến khi hàng dự trữ quốc gia được chuyển lên phương tiện bên nhận tại cửa kho dự trữ quốc gia. (Khoản 2 Điều 3 Thông tư 89/2015/TT-BTC).

Thông tư 89/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2015. 
 

Gởi câu hỏi

186

Văn bản liên quan