05 nguyên tắc trong hoạt động viễn thám theo quy định mới

Ngày 04/01/2019, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám.

Theo quy định tại Nghị định 03, từ ngày 20/02/2019, việc hoạt động viễn thám phải dựa trên các nguyên tắc sau đây:

  • Dữ liệu ảnh viễn thám, siêu dữ liệu, sản phẩm viễn thám phải được cập nhật thường xuyên, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời.

  • Công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám xây dựng bằng ngân sách nhà nước là tài sản công, phải được kế thừa, sử dụng chung, được quản lý và bảo vệ.

  • Cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia phải được duy trì, vận hành và cập nhật thường xuyên để xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia và dữ liệu không gian địa lý quốc gia.

  • Ngân sách trung ương bảo đảm cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám; xây dựng và vận hành hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám.

  • Ngân sách địa phương bảo đảm cho UBND các cấp tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám; thu nhận, lưu trữ, xử lý, cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám.

Xem chi tiết tại Nghị định 03/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

119

Văn bản liên quan