05 nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Giáo sư nhà nước

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã ký ban hành Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT, Hội đồng Giáo sư nhà nước có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  • Thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 14 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg.

  • Thông qua kế hoạch xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư hàng năm do Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước đề xuất.

  • Hàng năm, bổ sung và cập nhật những nội dung cần thiết, phù hợp với thực tiễn vào các biểu mẫu trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg .

  • Tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng trong xác định ngành, chuyên ngành đặc thù; xác định danh mục tạp chí khoa học, nhà xuất bản quốc tế được tính điểm và danh mục tạp chí khoa học, nhà xuất bản có uy tín cho các nhóm ngành; định hướng việc đánh giá chất lượng và phát triển các tạp chí khoa học trong nước.

  • Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giáo sư, phó giáo sư và chất lượng đào tạo tiến sĩ.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 13/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

102

Văn bản liên quan