05 nội dung đánh giá tác động môi trường làm căn cứ QĐ chủ trương đầu tư công

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

danh gia tac dong mt, qd, chu truong dau tu cong, 40/2020/NĐ-CP

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường là một nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công. Nghị định quy định các nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường gồm:

  • Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với chiến lược bảo vệ môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác có liên quan;

  • Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính có thể xảy ra của dự án theo các phương án về quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án;

  • Đánh giá mức độ nhạy cảm về môi trường theo các phương án về địa điểm thực hiện dự án;

  • Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án tối ưu về quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải (nếu có), địa điểm thực hiện dự án nhằm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường chính;

  • Xác định những nội dung sẽ được đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc cấp phép môi trường (nếu có), trong đó xác định sơ bộ phạm vi ảnh hưởng của dự án đến môi trường, tài nguyên, đa dạng sinh học và cam kết thực hiện các giải pháp về bảo vệ môi trường.

Như vậy, đối tượng đánh giá sơ bộ tác động môi trường là các dự án đầu tư công phải phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư thuộc đối tượng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và Điều 99 của Luật Đầu tư công.

Chi tiết xem tại Nghị định 40/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2020.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

164

Văn bản liên quan