05 nội dung thẩm định hồ sơ xây dựng công trình mục tiêu quốc gia

Nghị định 161/2016/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP, UBND cấp xã là cơ quan thẩm định hồ sơ xây dựng công trình.

Việc thẩm định bao gồm các nội dung sau đây:

  • Đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất của địa phương, các quy hoạch xây dựng và đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã;

  • Đánh giá sự phù hợp của thiết kế mẫu, thiết kế điển hình với điều kiện thực tế của mặt bằng thi công công trình;

  • Tính khả thi về kỹ thuật, khả năng tự thực hiện của nhân dân và cộng đồng được giao thi công;

  • Chủ trương đầu tư và khả năng huy động vốn theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và báo cáo thẩm định nguồn vốn và mức vốn ngân sách Nhà nước;

  • Tính hợp lý của các chi phí so với mặt bằng giá của địa phương, với các dự án tương tự khác đã và đang thực hiện.

Xem thời gian thẩm định tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

134

Văn bản liên quan