05 nội dung thanh tra chuyên ngành Thể dục, thể thao

Nghị định 173/2016/NĐ-CP đã được Chính phủ đã ký ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo quy định tại Nghị định 173/2016/NĐ-CP, để đảm bảo hoạt động thanh tra chuyên ngành Thể dục, thể thao được thực hiện hiệu quả, việc thanh tra phải tiến hành với các nội dung sau đây:

  • Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thể dục, thể thao quần chúng.

  • Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thể thao thành tích cao; thể thao chuyên nghiệp.

  • Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cơ sở thể thao; điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

  • Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thể dục, thể thao của các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

  • Thanh tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động thể dục, thể thao.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 173/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

153

Văn bản liên quan