05 quyền hạn của cơ quan thẩm định quyết toán năm

Thông tư 137/2017/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.Văn bản thay thế Thông tư 01/2007/TT-BTC.

Cụ thể, Thông tư 137 quy định, khi thực hiện thẩm định quyết toán năm, cơ quan thẩm định có quyền:

  • Yêu cầu đơn vị được thẩm định giải trình hoặc cung cấp thông tin, tài liệu và số liệu cần thiết cho việc thẩm định quyết toán. Trường hợp đơn vị chưa bổ sung đầy đủ theo thời hạn yêu cầu, cơ quan tài chính không thực hiện thẩm định đối với các đơn vị chưa có thông báo xét duyệt quyết toán của cơ quan có thẩm quyền;

  • Yêu cầu cơ quan có trách nhiệm xuất toán các khoản chi sai chế độ, chi không có trong dự toán được giao; thu hồi nộp ngân sách nhà nước các khoản chi đó, số dư tạm ứng không được chuyển sang năm sau và các khoản phải nộp khác;

  • Yêu cầu đơn vị được thẩm định, cơ quan xét duyệt quyết toán điều chỉnh lại số liệu quyết toán của đơn vị dự toán ngân sách nếu có sai sót;

  • Yêu cầu hoàn trả hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền yêu cầu hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách nhà nước không đúng quy định.

Xem thêm các nội dung thẩm định tại Thông tư 137/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/02/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

116

Văn bản liên quan