05 tiêu chuẩn để được bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 09/2011/TT-TTCP quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 12/9/2011.

tiêu chuẩn để được bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh, Thông tư 09/2011/TT-TTCP

05 tiêu chuẩn để được bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Thông tư 09/2011/TT-TTCP quy định tiêu chuẩn của Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

1. Phẩm chất

- Yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với đường lối, quan điểm chính trị của Đảng, Nhà nước, kiên định đường lối đổi mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tận tụy phục vụ nhân dân.

- Làm việc với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả cao; cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; không cơ hội, không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, khách quan, quyết toán và dám chịu trách nhiệm; có tinh thần tự phê bình và phê bình.

- Đoàn kết, dân chủ với đồng nghiệp, gương mẫu về đạo đức, lối sống; gắn bó mật thiết với nhân dân, được tập thể công chức, Thanh tra viên nơi công tác và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm.

2. Năng lực

- Có năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

- Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất các giải pháp có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Có khả năng làm trưởng các đoàn thanh tra có quy mô lớn, nhiều tình tiết phức tạp.

- Có năng lực điều hành; có khả năng quy tụ, đoàn kết cán bộ, công chức, phát huy sức mạnh tập thể và phối hợp tốt với cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Hiểu biết

- Nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra.

- Nắm vững kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; có kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành.

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên ngành khác có liên quan, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương, đất nước.

4. Trình độ

- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch Thanh tra viên chính hoặc tương đương trở lên.

- Tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với công tác thanh tra.

- Tốt nghiệp Lý luận chính trị cao cấp hoặc tương đương.

- Tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên.

- Sử dụng được một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ C trở lên. Đối với tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích học và sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số phục vụ công tác.

- Sử dụng thành thạo máy tính và các trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác.

5. Các điều kiện khác

- Đã qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý từ cấp Phó Chánh Thanh tra tỉnh và tương đương trở lên; có 05 năm trở lên làm công tác trong ngành thanh tra hoặc làm công tác quản lý trong các cơ quan của Đảng, Chính quyền.

- Cán bộ, công chức được bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

- Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

- Cán bộ, công chức được bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh thì phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương.

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng không vi phạm Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Xem chi tiết tại Thông tư 09/2011/TT-TTCP, có hiệu lực từ ngày 27/10/2011.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

6

Văn bản liên quan