05 trách nhiệm của đối tượng được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Thông tư 44/2016/TT-BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản.

Theo quy định tại Thông tư 44/2016/TT-BTNMT, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản phải có trách nhiệm sau:

  • Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác giám sát trong quá trình thi công Đề án thăm dò khoáng sản theo Giấy phép thăm dò khoáng sản;

  • Thống nhất các nội dung giám sát với đơn vị thực hiện giám sát trước khi thi công Đề án thăm dò khoáng sản;

  • Cung cấp đầy đủ hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, chương trình, kế hoạch thi công Đề án thăm dò khoáng sản cho đơn vị thực hiện giám sát;

  • Phối hợp với đơn vị thực hiện giám sát để bảo đảm khối lượng, chất lượng và tiến độ thực hiện Đề án thăm dò khoáng sản;

  • Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý trong trường hợp đơn vị thực hiện giám sát không tuân thủ các quy định của pháp luật.

Xem trách nhiệm thực hiện giám sát tại Thông tư 44/2016/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

92

Văn bản liên quan