05 trách nhiệm của HĐTV, Chủ tịch các doanh nghiệp nhà nước

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 34/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Theo quy định tại Thông tư 34/2019/TT-BTC, để công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn ra suôn sẻ, đúng pháp luật, Hội đồng thành viên, Chủ tịch các doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm sau đây:

  • Phê duyệt phương án cổ phần hóa của các doanh nghiệp cấp II để triển khai việc bán cổ phần và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa, ngoại trừ các đơn vị quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

  • Kiểm tra, giám sát Ban chỉ đạo cổ phần hóa và doanh nghiệp cấp II cổ phần hóa trong việc thực hiện bán cổ phần, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa, ngoại trừ các đơn vị quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Nghị định 126.

  • Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp cấp II cổ phần hóa nộp tiền thu từ cổ phần hóa về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, ngoại trừ các đơn vị quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Nghị định 126.

  • Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa, kinh phí hỗ trợ lao động dôi dư và số tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp cấp II cổ phần hóa, ngoại trừ các đơn vị quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Nghị định 126, đồng thời gửi về Bộ Tài chính.

  • Đôn đốc các doanh nghiệp cấp II cổ phần hóa nộp số dư dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng, ngoại trừ các đơn vị quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Nghị định 126.

Chi tiết xem tại Thông tư 34/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 29/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

93

Văn bản liên quan