05 trách nhiệm thành viên Hội đồng sản xuất phim năm 2020

Nội dung này được quy định tại Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL, từ 6/8/2020 thành viên Hội đồng, Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm:

thành viên Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim , 03/2020/TT-BVHTTDL

Trách nhiệm thành viên Hội đồng sản xuất phim năm 2020 (hình minh họa)

  • Thành viên Hội đồng, Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng có trách nhiệm đóng góp ý kiến, nhận xét, đánh giá, tính toán, đề xuất phương án sản xuất phim tối ưu, phù hợp với quy định hiện hành.

  • Thành viên Hội đồng có trách nhiệm tham gia các buổi họp Hội đồng; trường hợp vắng mặt phải báo cáo Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng và gửi phiếu tham gia ý kiến trước ngày Hội đồng họp.

  • Chủ tịch Hội đồng là người phát ngôn của Hội đồng. Các thành viên Hội đồng và Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng không được công bố nội dung thảo luận và kết luận của Hội đồng.

  • Thành viên Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng có trách nhiệm đọc hồ sơ dự án sản xuất phim, chuẩn bị ý kiến về mặt chuyên môn trước buổi làm việc của Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng, lập Biên bản họp Hội đồng, các văn bản liên quan.

  • Trường hợp thành viên Hội đồng, thành viên Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng vắng mặt tại cuộc họp Hội đồng ba lần liên tiếp mà không có lý do chính đáng, Cơ quan lựa chọn dự án sẽ xem xét đề nghị Chủ đầu tư ra quyết định miễn nhiệm và đề nghị hoặc cử người thay thế.

Xem chi tiết tại Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 6/8/2020.

Thu Ba 

Gởi câu hỏi

94

Văn bản liên quan