05 trường hợp được hoàn trả các khoản thu Ngân sách nhà nước

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Theo Thông tư 328/2016/TT-BTC, việc hoàn trả các khoản thu NSNN được thực hiện trong các trường hợp:

 • Thu không đúng chính sách, chế độ.

 • Cơ chế, chính sách thu có thay đổi.

 • Người nộp NSNN được miễn, giảm, hoàn thuế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Các khoản hoàn trả theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

 • Người nộp NSNN có số tiền thuế, tiền phạt và thu khác đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền phạt và thu khác phải nộp đối với từng loại thuế.

Bên cạnh đó, quy trình, thủ tục hoàn trả được thực hiện như sau:

 • Trường hợp hoàn trả các khoản thu do cơ quan Thuế, Hải quan quản lý:
 • Trường hợp hoàn trả các khoản thu không do cơ quan Thuế, Hải quan quản lý: Quy trình, thủ tục hoàn trả được thực hiện như sau:
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoàn trả có trách nhiệm đối chiếu nội dung hồ sơ đề nghị hoàn trả với các chứng từ thu NSNN, nếu phù hợp thì lập lệnh hoàn trả.
  • Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được lệnh hoàn trả, KBNN thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh hoàn trả, nếu phù hợp thì làm thủ tục hoàn trả; nếu không phù hợp, thì đề nghị người được hoàn trả hoặc cơ quan có thẩm quyền bổ sung, hoàn chỉnh.

Thông tư 328/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

158

Văn bản liên quan