05 trường hợp rút vốn không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài

Thông tư 03/2016/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 26/02/2016 liệt kê cụ thể các trường hợp rút vốn không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài.

Theo đó Thông tư 03 quy định các trường hợp sau đây sẽ được rút vốn không thông qua tài Khoản vay, trả nợ nước ngoài:

  • Rút vốn từ bên cho vay thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng là người không cư trú cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ với người cư trú;

  • Rút vốn dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm từ Bên cho vay;

  • Rút vốn của Khoản vay nước ngoài dưới hình thuê tài chính;

  • Rút vốn thông qua tài Khoản của Bên đi vay mở tại nước ngoài trong trường hợp Bên đi vay được phép mở tài Khoản ở nước ngoài để thực hiện Khoản vay nước ngoài;

  • Rút vốn các Khoản vay nước ngoài trung, dài hạn thông qua việc thanh toán bù trừ với các nghĩa vụ thanh toán trực tiếp với Bên cho vay.

Xem chi tiết Thông tư 03/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/4/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

116

Văn bản liên quan