05 trường hợp thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành KH-CN

Thông tư 05/2018/TT-BKHCN được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ. Văn bản có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Theo đó, Thông tư 05 sửa đổi bổ sung về các trường hợp thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành KH-CN, cụ thể:

  • Công chức được điều động, luân chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác không phải là cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ;
  • Có đơn tự nguyện xin thôi làm công chức thanh tra chuyên ngành;
  • Không hoàn thành nhiệm vụ công tác thanh tra chuyên ngành trong 02 năm liên tiếp;
  • Vi phạm kỷ luật công vụ và bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên;
  • Lý do khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung của quyết định thôi công nhận phải có các thông tin cơ bản sau:

  • Căn cứ ban hành quyết định;
  • Thông tin về công chức được đề nghị thôi công nhận, gồm: họ và tên, ngạch công chức, chức vụ đang giữ, lĩnh vực được giao thanh tra chuyên ngành, làm chuyên trách hoặc kiêm nhiệm;
  • Thời điểm tính thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành.

Xem thêm quy định của Thẻ công chức thanh tra tại Thông tư 05/2018/TT-BKHCN.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

280

Văn bản liên quan