05 yêu cầu đối với dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ

Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 45/2016/TT-BTTTT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo quy định tại Thông tư 45/2016/TT-BTTTT, dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp dự án đầu tư sản xuất sản phẩm ưu tiên được Bộ TTTT phê duyệt.

  • Kết quả tạo ra đảm bảo được áp dụng và nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư sản xuất; có ý nghĩa đối với phát triển khoa học và công nghệ của các ngành, lĩnh vực do Bộ TTTT quản lý.

  • Có phương án huy động các nguồn tài chính ngoài ngân sách và được các tổ chức tài chính, tín dụng, quỹ xác nhận tài trợ hoặc đảm bảo theo quy định hiện hành.

  • Có tiến độ phù hợp với tiến độ dự án đầu tư sản xuất.

  • Thời gian thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày ký hợp đồng khoa học và công nghệ.

Xem yêu cầu đối với đề tài KHCN cấp Bộ tại Thông tư 45/2016/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

104

Văn bản liên quan