05 yêu cầu về sản phẩm nghiệm thu dự án phòng thí nghiệm trong BQP

Bộ Quốc phòng mới đây đã ký ban hành Thông tư 08/2019/TT-BQP quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong Bộ Quốc phòng.

Theo Thông tư 08/2019/TT-BQP, sản phẩm nghiệm thu của dự án đầu tư phòng thí nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Sản phẩm là trang thiết bị, phần mềm được đầu tư mua sắm: Theo các quyết định về phê duyệt dự án; đảm bảo chỉ tiêu chất lượng của nhà sản xuất, tính năng kỹ, chiến thuật, đáp ứng nhu cầu sử dụng, đầy đủ hồ sơ lý lịch và được giám định chất lượng hàng quốc phòng.

  • Sản phẩm là vật tư, trang thiết bị tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo: Thực hiện như nhiệm vụ khoa học và công nghệ Quy định tại Thông tư 91/2015/TT-BQP.

  • Sản phẩm là kết quả đào tạo chuyển giao công nghệ: Phải có nội dung, chương trình đào tạo, đảm bảo năng lực đáp ứng yêu cầu sử dụng và được cơ sở đào tạo cấp chứng nhận theo nội dung đào tạo.

  • Sản phẩm là công trình, cải tạo xây dựng phải đáp ứng quy chuẩn theo yêu cầu của phòng thí nghiệm và đáp ứng các quy định về đảm bảo an toàn về chất lượng xây dựng công trình.

  • Sản phẩm khác: Được đánh giá theo yêu cầu nhiệm vụ và quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Xem chi tiết tại Thông tư 08/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 05/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

194

Văn bản liên quan