06 hoạt động thuê dịch vụ CNTT nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT

Thông tư 23/2018/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ cho các dự án thuộc Chương trình và các dự án nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, bao gồm các hoạt động sau:

  • Hoạt động thuê hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin;

  • Hoạt động quản lý, giám sát, vận hành hệ thống công nghệ thông tin;

  • Hoạt động bảo trì, duy trì hệ thống thông tin;

  • Hoạt động cập nhật, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu;

  • Hoạt động bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình: chia sẻ thông tin, dấu hiệu nhận dạng về mã độc và các cuộc tấn công mạng; kết nối hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin của Bộ TTTT và các bộ, ngành, địa phương; giám sát an toàn thông tin mạng; phòng ngừa, chống tấn công mạng;

  • Hoạt động kết nối các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương.

Xem chi tiết tại Thông tư 23/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 11/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

171

Văn bản liên quan