06 nguyên tắc cơ bản cần nhớ khi tham gia hoạt động thương mại

Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động thương mại phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau:

 (1) Bình đẳng trước pháp luật

Trong hoạt động thương mại, thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đều được bình đẳng trước pháp luật mà không có sự phân biệt đối xử.

(2) Tự do, tự nguyện thoả thuận

Hoạt động thương mại cho phép:

  • Các bên có quyền tự do thoả thuận không trái với các quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ các quyền đó;
  • Các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được thực hiện hành vi áp đặt, cưỡng ép, đe doạ, ngăn cản bên nào.

(3) Áp dụng thói quen được thiết lập giữa các bên

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, các bên được coi là mặc nhiên áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại đã được thiết lập giữa các bên đó mà các bên đã biết hoặc phải biết nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

(4) Áp dụng tập quán

Trong hoạt động thương mại, nếu Luật không có quy định,các bên không có thoả thuận và không có thói quen đã được thiết lập giữa các bên thì áp dụng tập quán thương mại nhưng không được trái với những nguyên tắc quy định của Luật Thương mại 2005 và Bộ luật dân sự.

(5) Bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng

  • Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại có nghĩa vụ thông tin đầy đủ, trung thực cho người tiêu dùng về hàng hoá và dịch vụ mà mình kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó.
  • Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tính hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mà mình kinh doanh.

(6) Thừa nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại

Trong hoạt động thương mại, các thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được thừa nhận có giá trị pháp lý tương đương văn bản.

Xem thêm Luật Thương mại 2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006

Gởi câu hỏi

393

Văn bản liên quan