06 nguyên tắc thực hiện Đề án hỗ trợ TT, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền-về dân tộc, tôn giáo.

Theo đó, hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo nhằm thực hiện các mục tiêu quy định tại mục I, Điều 1 của Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư 15/2019/TT-BTTTT quy định mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

nguyen tac thuc hien muc tieu de an ho tro thong tin, tuyen truyen ve dan toc ton giao, Thong tu 15/2019/TT-BTTTT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án phải xác định cụ thể từng nhiệm vụ hoặc chủ đề thông tin, tuyên truyền; nguồn kinh phí thực hiện;

  • Đảm bảo khách quan, chính xác về nội dung thông tin; tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;

  • Đảm bảo bình đẳng, tôn trọng giáo lý, giáo luật, lễ nghi truyền thống của các tôn giáo; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật;

  • Không trùng lặp nhiệm vụ cụ thể giữa các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện Đề án; không trùng với nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức;

  • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và quản lý sản phẩm của Đề án để đảm bảo hiệu quả thông tin, tuyên truyền;

  • Tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Đề án, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ Đề án, thì không được thu tiền từ các đối tượng sử dụng sản phẩm, dịch vụ này. Người sử dụng được khai thác nguyên trạng sản phẩm, dịch vụ và không nhằm mục đích kinh doanh, thương mại.

Xem thêm quy định tại: Thông tư 15/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ 20/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan