06 nội dung Báo cáo kết quả kiểm tra việc sử dụng số liệu thống kê nhà nước

Báo cáo kết quả kiểm tra phải thể hiện toàn bộ nội dung kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước được quy định trong quyết định tiến hành kiểm tra.

Tại Điều 18 Thông tư 03/2020/TT-BKHĐT quy định Báo cáo kết quả kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước bao gồm các nội dung:

bao cao ket qua kiem tra, do lieu thong ke nn, 03/2020/TT-BKHĐT

Hình minh họa (Nguồn Internet)

 - Khái quát về đối tượng kiểm tra.

- Kết quả kiểm tra đối với từng nội dung kiểm tra: Báo cáo phải chỉ ra được ưu điểm, hạn chế, tồn tại, vi phạm (nếu có) đã phát hiện qua kiểm tra đối với từng nội dung kiểm tra; trong đó nêu rõ tên cá nhân/đơn vị (ai, ở đâu) có thiếu sót, tồn tại.

- Xác định rõ tính chất, mức độ của các thiếu sót, tồn tại, vi phạm; nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thống kê của đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan về các nội dung kiểm tra.

- Kiến nghị, đề xuất việc xử lý các vi phạm (nếu có) đối với tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Kiến nghị; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Đoàn kiểm tra gửi cấp ban hành quyết định tiến hành kiểm tra Báo cáo kết quả kiểm tra để xin ý kiến chỉ đạo và biện pháp xử lý; đồng gửi đơn vị tham mưu cấp ra quyết định tiến hành kiểm tra về công tác kiểm tra, giám sát để theo dõi. Cụ thể như sau:

 

- Trưởng đoàn kiểm tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quyết định thành lập báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; đồng thời gửi Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê để theo dõi.

- Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập báo cáo Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời gửi Phòng được Cục trưởng giao tham mưu về công tác thanh tra, kiểm tra để theo dõi.

Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 03/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực từ 01/6/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

176

Văn bản liên quan