06 nội dung cần thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm A, B, C

Ngày 06/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

tham dinh CTDT, du an dau tu cong, nhom A, B, C, 40/2020/NĐ-CP

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định 06 nội dung cần thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm A, B, C gồm:

- Sự cần thiết đầu tư dự án;

- Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định;

- Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch;

- Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B, C;

- Các nội dung quy định tại các Điều 30, 31 của Luật Đầu tư công, trong đó thẩm định cụ thể những nội dung cơ bản của dự án, bao gồm mục tiêu, quy mô, hình thức đầu tư, phạm vi, địa điểm, diện tích đất cần sử dụng, thời gian, tiến độ thực hiện, phương án lựa chọn công nghệ chính, giải pháp bảo vệ môi trường, các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; khả năng thu hồi vốn và trả nợ trong trường hợp sử dụng vốn vay; dự kiến bố trí vốn;

- Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Thông tư ấn định thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C kể từ ngày Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

  • Chương trình mục tiêu quốc gia: Không quá 60 ngày;

  • Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia): Không quá 45 ngày;

  • Dự án nhóm A: Không quá 45 ngày;

  • Dự án nhóm B, C: Không quá 30 ngày.

Cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan được giao thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 33 của Luật Đầu tư công trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án.

Chi tiết xem tại Nghị định 40/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2020.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

593

Văn bản liên quan