06 nội dung thực hiện thống kê đất đai định kỳ

Cuối năm 2018, Thông tư 27/2018/TT-BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Theo quy định tại Thông tư 27, để công tác thống kê đất đai định kỳ được thực hiện hiệu quả, việc thống kê phải dựa trên các nội dung sau đây:

  • Thu thập các hồ sơ, tài liệu, bản đồ, số liệu liên quan đến biến động đất đai trong kỳ thống kê; số liệu kiểm kê đất đai hoặc số liệu thống kê đất đai được thực hiện trong năm trước.

  • Rà soát, cập nhật, chỉnh lý các biến động đất đai trên bản đồ kiểm kê đất đai.

  • Xử lý, tổng hợp số liệu vào các biểu thống kê đất đai ở các cấp theo quy định.

  • Phân tích, đánh giá, hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai, đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

  • Xây dựng báo cáo thống kê đất đai.

  • Phê duyệt, in sao và ban hành kết quả thống kê đất đai.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 27/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

412

Văn bản liên quan