06 trách nhiệm của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ứng dụng CNTT

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2007/NĐ-CP về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

trách nhiệm của Bộ Bưu chính, Viễn thông, Nghị định 64/2007/NĐ-CP

06 trách nhiệm của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ứng dụng CNTT (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 64/2007/NĐ-CP quy định rõ 06 trách nhiệm của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước như sau:

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan trong việc tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

3. Xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

4. Chủ trì xây dựng kiến trúc chuẩn hệ thống thông tin quốc gia.

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn xây dựng, triển khai hiệu quả các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

6. Các nhiệm vụ khác quy định trong Nghị định này và pháp luật liên quan.

Đồng thời, Nghị định này cũng quy định trách nhiệm của Bộ Nội vụ như sau:

  • Chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

  • Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, chức danh Giám đốc công nghệ thông tin và hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thống nhất.

  • Xây dựng, ban hành quy định về lưu trữ thông tin số của các cơ quan nhà nước.

Chi tiết  xem tại Nghị định 64/2007/NĐ-CP có hiệu lực ngày 18/5/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

17

Văn bản liên quan