06 trách nhiệm của cơ quan quản lý cơ sở không cần cấp GCN ATTP

Vừa qua, Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo Thông tư 17, để công tác quản lý đối với các cơ sở trên đạt hiệu quả, cấp có thẩm quyền sẽ phân công một để giám sát việc đảm bảo ATTP của các cơ sở này. Cụ thể, cơ quan được phân công có nhiệm vụ như sau:

  • Phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và tổ chức cho các cơ sở ký bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

  • Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở trình Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện.

  • Kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở.

  • Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương danh sách các cơ sở không chấp hành nội dung cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

  • Lưu trữ có hệ thống các hồ sơ liên quan đến hoạt động kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở.

  • Thực hiện báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xem chi tiết tại Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

131

Văn bản liên quan