06 trường hợp được miễn phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm.

Theo quy định tại Thông tư 202/2016/TT-BTC, nếu thuộc các trường hợp sau đây sẽ được miễn phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm:

  • Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng thuộc một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định tại Điều 4, Điều 9 Nghị định 55/2015/NĐ-CP.

  • Yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng do lỗi của cán bộ đăng ký.

  • Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xoá thông báo việc kê biên của Chấp hành viên.

  • Thay đổi thông tin của tổ chức, cá nhân sau khi được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

  • Chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên.

  • Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng.

Chi tiết xem tại Thông tư 202/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

118

Văn bản liên quan