06 điểm sửa đổi, bổ sung Luật Tố tụng hành chính 2015 mới nhất

Vừa qua, Quốc hội đã chính thức ban hành Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 , trong đó sửa đổi, bổ sung một số nội dung quan trọng tại Luật Tố tụng hành chính 2015.

Theo đó, tại Điều 2 Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Luật Tố tụng hành chính 2015 có liên quan đến hoạt động Kiểm toán nhà nước, cụ thể sau đây:

sua doi bo sung Luat to tung hanh chinh 2015, Luat kiem toan nha nuoc sua doi 2019

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất: bổ sung trường hợp thay đổi hoặc từ chối tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng: "Đã tham gia vào việc lập báo cáo kiểm toán, ra quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước bị khởi kiện".

Thứ hai: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 68 về các biện pháp khẩn cấp tạm thời: "Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, một phần hoặc toàn bộ kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước" (Luật mới đã bổ sung thêm biện pháp khẩn cấp tạm thời là tạm đình chỉ toàn bộ kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước).

Thứ ba: Sửa đổi, bổ sung Điều 69 về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, cụ thể:

- Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho rằng việc thi hành quyết định đó sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không thể khắc phục.

- Tạm đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho rằng việc thi hành một phần hoặc toàn bộ kết luận, kiến nghị kiểm toán đó sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không thể khắc phục.

Thứ tư: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 115 về quyền khởi kiện vụ án, cụ thể: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước trong trường hợp không đồng ý với quyết định đó. 

Thứ năm: Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2 Điều 193: thẩm quyền quyết định của Hội đồng xét xử vụ án hành chính.

Thứ sáu:  Sửa đổi, bổ sung điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 296 về thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Xem thêm các quy định khác tại Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 có hiệu lực từ 01/07/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

1,529

Văn bản liên quan