07 nguyên tắc đầu tư của Chương trình mục tiêu CNTT

Ngày 28/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 23/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Theo Thông tư 23, việc đầu tư Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin phải dựa trên các nguyên tắc sau đây:

  • Đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, phạm vi, nội dung ưu tiên đầu tư của Chương trình.

  • Phù hợp với các quy định, hướng dẫn có liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực công nghệ thông tin.

  • Tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu đã được đầu tư trước đó, không đầu tư chồng chéo, trùng lắp, dàn trải.

  • Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương; đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội.

  • Đảm bảo rõ trách nhiệm phối hợp của cơ quan quản lý Chương trình, của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tham gia Chương trình.

  • Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện đúng mục tiêu, nội dung nhiệm vụ của Chương trình; không bố trí kinh phí thực hiện Chương trình sang thực hiện nhiệm vụ khác.

  • Ngoài kinh phí thực hiện Chương trình của ngân sách trung ương, có thể bố trí kinh phí thực hiện Chương trình theo khoản 7 và khoản 8 Điều 1 Quyết định 153/QĐ-TTg.

Xem chi tiết tại Thông tư 23/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 11/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

149

Văn bản liên quan