07 thông tin BHXH trong cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Đây là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm đang được xem xét và đóng góp ý kiến.

7 thông tin BHXH trong cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, Dự thảo Nghị định

07 thông tin BHXH trong cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (Ảnh minh họa)

Theo đó, Dự thảo Nghị định  quy định 7 thông tin về BHXH trong cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. Cụ thể bao gồm các thông tin:

1. Mã số bảo hiểm xã hội;

2. Mã đơn vị quản lý người tham gia;

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý;

4. Loại đối tượng bảo hiểm xã hội;

5. Phương thức đóng;

6. Quá trình đóng BHXH: thời điểm bắt đầu đóng, kết thúc; tiền lương đóng (mức lương/mức thu nhập, hệ số lương); phụ cấp đóng (phụ cấp lương, các khoản bổ sung, phụ cấp nặng nhọc, độc hại);

7. Quản lý đối tượng hưởng BHXH:

- Chế độ ốm đau: mã số BHXH, thời gian đóng BHXH, mã bệnh, loại điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, thu hồi

- Chế độ thai sản: mã số BHXH, thời gian đóng BHXH, loại trợ cấp hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, thu hồi, số lần hưởng

- Chế độ hưu trí:

  • Lương hưu hàng tháng: Mã số BHXH, thời gian đóng BHXH, loại điều kiện hưởng, tỷ lệ % hưởng, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng, thời gian hưởng.

  • Trợ cấp hàng tháng: Mã số BHXH, loại trợ cấp, thời gian đóng BHXH, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng, thời gian hưởng

  • BHXH một lần: Mã số BHXH, loại điều kiện hưởng, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng.

- Chế độ tử tuất:

  • Tuất một lần: Mã số BHXH, đối tượng chết, thời gian đóng/thời gian hưởng của người chết, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng.

  • Tuất hàng tháng: Mã số BHXH, đối tượng chết, thời gian đóng/thời gian hưởng của người chết, loại định suất, loại điều kiện hưởng, thời điểm hưởng, mức hưởng, thời hạn hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng

  • Trợ cấp mai táng: Mã số BHXH, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng.

Chi tiết xem tại Dự thảo Nghị định dự kiến có hiệu lực năm 2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

50

Văn bản liên quan