08 đối tượng khai thác, sử dụng dữ liệu Cơ sở DLQG về bảo hiểm

Đây là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm đang được xem xét và đóng góp ý kiến.

 dữ liệu Cơ sở DLQG về bảo hiểm, Dự thảo Nghị định

08 đối tượng khai thác, sử dụng dữ liệu Cơ sở DLQG về bảo hiểm (Ảnh minh họa)

Theo Dự thảo Nghị định quy định cụ thể 8 đối tượng khai thác, sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm như sau:

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khai thác, sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm phục vụ các hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành trong lĩnh vực bảo hiểm

2. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm, việc làm và an sinh xã hội.

3. Bộ Y tế khai thác sủ dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.

4. Văn phòng Chính phủ khai thác dữ liệu phục vụ Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông khai thác, sử dụng dữ liệu để kết hợp với các nguồn dữ liệu khác tạo ra ra các thông tin gia tăng phục vụ mục đích tham mưu, hỗ trợ ra chính sách trong Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

6. Ủy ban nhân dân các các tỉnh, thành phố sử dụng, khai thác dữ liệu thuộc phạm vi tỉnh, thành phố mình.

7. Các cơ quan nhà nước theo chức năng nhiệm vụ của mình khai thác dữ liệu phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước theo phạm vi quản lý nhà nước của mình

8. Tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được phép khai thác và sử dụng thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm hoặc dữ liệu cá nhân của cá nhân, tổ chức khác khi cá nhân, tổ chức đó đồng ý chia sẻ.

Chi tiết xem tại Dự thảo Nghị định dự kiến có hiệu lực năm 2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

69

Văn bản liên quan