08 nhiệm vụ của giáo viên trường trung học từ ngày 01/11/2020

Ngày 15/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

nhiệm vụ của giáo viên trường trung học, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT

08 nhiệm vụ của giáo viên trường trung học từ ngày 01/11/2020 (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 27 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định 08 nhiệm vụ của giáo viên trường trung học cụ thể như sau:

  1. Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục.

  2. Trau đồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

  3. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục.

  4. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

  5. Tham gia công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương.

  6. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành Giáo dục, các quyết định của hiệu trưởng; thực hiện nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

  7. Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 Chi tiết xem tại Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 01/11/2020.              

Lê Vy

Gởi câu hỏi

162

Văn bản liên quan