09 nguyên tắc XD, quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. Theo đó, Dự thảo đang được xem xét và đóng góp ý kiến.

nguyên tắc XD, quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, Dự thảo Nghị định

09 nguyên tắc XD, quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (Ảnh minh họa)

Theo Dự thảo Nghị định, quy định 9 nguyên tắc xây dựng, quản lý, thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, cụ thể:

1. Dữ liệu công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là dữ liệu xác định công dân trong không gian số; việc xây dựng, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là chuyển đổi số công dân lên không gian số; việc chia sẻ, sử dụng dữ liệu công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm trong Chính phủ điện tử là việc tương tác giữa công dân trong không gian số với các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

2. Các dịch vụ, nghiệp vụ, thủ tục hành chính sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm phải lấy công dân làm trung tâm, đảm bảo sự hài lòng của người dân, tăng tối đa tính tự động hóa và giảm thiểu yêu cầu về thủ tục, giấy tờ đối với công dân.

3. Một công dân, một doanh nghiệp có một định danh duy nhất trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; Dữ liệu công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Hảo hiểm phải tham chiếu duy nhất sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dữ liệu doanh nghiệp phải tham chiếu duy nhất sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm là Cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất toàn quốc về dữ liệu bảo hiểm, các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm phải tham chiếu, thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

5. Dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm phải cập nhật chính xác ngay sau khi giao dịch về bảo hiểm người dân, doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện hoàn tất.

6. Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được quản lý, duy trì khai thác tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn dữ liệu cá nhân, về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của các cơ quan nhà nước.

7. Khai thác, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là đa phương thức bao gồm cung cấp dưới dạng tra cứu thông tin, kết nối chia sẻ dữ liệu tự động giữa các hệ thống thông tin và các phương thức trích xuất dữ liệu khác.

8. Cơ sở dữ liệu quốc gia phải cung cấp được thông tin thống kê, tổng hợp nhanh chóng phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính sách và hỗ trợ ra quyết định của Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về bảo hiểm, an sinh xã hội và y tế.

9. Việc khai thác, chia sẻ, sử dụng dữ liệu phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chi tiết xem tại Dự thảo Nghị định  quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Ty Na

Gởi câu hỏi

135

Văn bản liên quan