11 hoạt động thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ NNPTNT

Nghị định 47/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 14/05/2015.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ NNPTNT, 47/2015/NĐ-CP

Hoạt động thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ NNPTNT, 47/2015/NĐ-CP

Theo đó, Nghị định 47/2015/NĐ-CP quy định các hoạt động thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồn:

 • Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

 • Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực lâm nghiệp

 • Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực thủy sản

 • Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt

 • Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

 • Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực chăn nuôi

 • Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực thú y

 • Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

 • Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản và nghề muối

 • Thanh tra chuyên ngành về quản lý đầu tư, xây dựng

 • Thanh tra chuyên ngành về kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Thanh tra theo kế hoạch, thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc thanh tra theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Thanh tra Bộ.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của cơ quan mình.

- Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp, báo cáo Thanh tra Bộ kết quả công tác thanh tra chuyên ngành; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý.

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Nghị định 47/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ 30/06/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

107

Văn bản liên quan