11 khoản thu nhập từ hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam.

 khoản thu nhập từ hoạt động nghiệp vụ ngân hàng phát triển, Thông tư 111/2007/TT-BTC

11 khoản thu nhập từ hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Thông tư 111/2007/TT-BTC quy định thu nhập của Ngân hàng Phát triển là toàn bộ các khoản thu phát sinh từ các hoạt động nghiệp vụ và dịch vụ khác của Ngân hàng Phát triển. Trong đó, 11 khoản thu nhập từ hoạt động nghiệp vụ bao gồm:

 • Thu nợ lãi (trong hạn và lãi phạt) của các dự án vay vốn đầu tư của Ngân hàng Phát triển (không bao gồm lãi thu được từ hoạt động cho vay vốn ODA, nhận uỷ thác từ địa phương, tổ chức trong và ngoài nước); lãi phạt các dự án được bảo lãnh nhưng không trả nợ đúng hạn buộc Ngân hàng Phát triển phải trả nợ thay;

 • Thu lãi cho vay tín dụng xuất khẩu;

 • Thu lãi tiền gửi của Ngân hàng Phát triển gửi tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng trong nước;

 • Thu phí nhận uỷ thác cấp phát vốn, cho vay;

 • Thu cấp bù chênh lệch lãi suất;

 • Thu phí quản lý cho vay các dự án sử dụng nguồn vốn trong nước;

 • Thu phí quản lý cho vay các dự án sử dụng nguồn vốn ODA theo Quy chế cho vay lại do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

 • Thu phí quản lý các hoạt động khác;

 • Thu về chênh lệch tỷ giá;

 • Thu về dịch vụ thanh toán, thông tin và ngân quỹ;

 • Thu hoạt động nghiệp vụ và dịch vụ khác.

Chi tiết xem tại Thông tư 111/2007/TT-BTC có hiệu lực ngày 10/10/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

17

Văn bản liên quan