2 CQ có thẩm quyền cấp GXN cho cá nhân được mang ngoại tệ ra nước ngoài

Thẩm quyền cấp GXN cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài được quy định tại Thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất, nhập cảnh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 12/8/2011.

GXN cho cá nhân được mang ngoại tệ ra nước ngoài, Thông tư 15/2011/TT-NHNN

2 CQ có thẩm quyền cấp GXN cho cá nhân được mang ngoại tệ ra nước ngoài (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 5 Thông tư 15/2011/TT-NHNN hướng dẫn việc cấp Giấy xác nhận và văn bản chấp thuận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài như sau:

1. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận và văn bản chấp thuận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài:

- Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc người được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật của tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt cho các mục đích nêu tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 8 của Nghị định 160/2006/NĐ-CP (theo mẫu tại Phụ lục đính kèm Thông tư này).

- Ngoài các trường hợp nêu trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận bằng văn bản cho cá nhân có nhu cầu mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp.

2. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép:

- Quy định cụ thể các loại giấy tờ cần thiết chứng minh cho mục đích, số lượng ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt mang ra nước ngoài; quy trình xem xét, kiểm tra chứng từ và cấp Giấy xác nhận cho cá nhân.

- Căn cứ quy định của pháp luật và nhu cầu thực tế, hợp lý của từng mục đích để cấp Giấy xác nhận đối với số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt mang ra nước ngoài của cá nhân hoặc có văn bản trả lời trong trường hợp không cấp Giấy xác nhận trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị kèm theo hồ sơ hợp lệ.

- Lưu giữ đầy đủ chứng từ theo quy định của pháp luật, hướng dẫn khách hàng các thủ tục liên quan đến chứng từ và yêu cầu khách hàng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các giao dịch đã thực hiện.

Xem chi tiết tại Thông tư 15/2011/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/9/2011.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

12

Văn bản liên quan