4 điều kiện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm phải đáp ứng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2017/NĐ-CP quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra. Theo đó, để đảm bảo chất lượng cá Tra cũng như quản lý của cơ quan nhà nước đối với hoạt động nuôi trồng, xuất khẩu, cơ sở nuôi cá Tra phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có địa điểm, diện tích nuôi cá Tra phù hợp với quy hoạch về sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Có cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về nuôi cá Tra thương phẩm; có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt; có nơi xử lý chất thải, bùn thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và vệ sinh thú y.

3. Đáp ứng các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

4. Có Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra.

Xem chi tiết tại Nghị định 55/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017, thay thế Nghị định 36/2014/NĐ-CP.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

120

Văn bản liên quan