04 nội dung cơ bản trong liên kết triển khai dịch vụ liên thư viện

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện. Theo đó, Nghị định này quy định về liên kết triển khai dịch vụ liên thư viện.

liên kết triển khai dịch vụ liên thư viện, Nghị định 93/2020/NĐ-CP

04 nội dung cơ bản trong liên kết triển khai dịch vụ liên thư viện (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Nghị định 93/2020/NĐ-CP quy định những nội dung cơ bản  trong liên kết triển khai dịch vụ liên thư viện bao gồm:

  1. Thực hiện mượn liên thư viện đối với tài nguyên thông tin dạng in, dạng số hoặc đa phương tiện giữa các thư viện phục vụ người sử dụng;

  2. Liên kết, phối hợp trong cấp thẻ sử dụng thư viện cho người sử dụng trên cùng một địa bàn, trong cùng chuyên ngành, lĩnh vực hoặc hệ thống;

  3. Phối hợp, trao đổi tài nguyên thông tin, sử dụng các tiện ích, trang thiết bị thư viện để cung cấp dịch vụ thư viện phục vụ người sử dụng;

  4. Sử dụng các phương thức triển khai dịch vụ liên thư viện khác phù hợp với đặc thù của từng loại thư viện và quy định của pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, Nghị định này còn quy định mượn liên thư viện thực hiện theo quy định sau:

  • Tổ chức cho mượn tài nguyên thông tin giữa các thư viện theo quy định của thư viện tham gia liên thông và quy chế của nhóm;

  • Thời hạn và số lượng tài nguyên thông tin được mượn thực hiện theo quy định của thư viện có tài nguyên thông tin;

  • Người sử dụng thư viện đăng ký hoặc gửi yêu cầu mượn liên thư viện tại nơi cấp thẻ thư viện của mình; tiếp nhận tài nguyên thông tin thông qua thư viện nơi đăng ký làm thẻ hoặc trực tiếp tại thư viện có tài nguyên thông tin, qua bưu điện hoặc trên không gian mạng theo quy định của thư viện có tài nguyên thông tin.

Chi tiết xem tại Nghị định 93/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/10/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

198

Văn bản liên quan