4 tài sản không được miễn lệ phí trước bạ từ ngày 01/6/2019

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 20/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Điều 2 Thông tư 20/2019/TT-BTC bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 301/2016/TT-BTC thì từ ngày từ 01/6/2019, 04 loại tài sản sau đây sẽ không còn được miễn lệ phí trước bạ nữa:

- Tài sản của doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa thành sở hữu công ty cổ phần hoặc các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước khác theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp mới được miễn nộp lệ phí trước bạ;

- Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do giấy chứng nhận bị mất, rách nát, ố, nhòe, hư hỏng. Cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng cho tổ chức, cá nhân khi có đề nghị;

- Tàu, thuyền đánh bắt thuỷ, hải sản;

- Nhà xưởng của cơ sở sản xuất, bao gồm cả nhà bảo vệ, nhà điều hành, nhà để máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, Thông tư 20/2019/TT-BTC cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về giá tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%), các trường hợp miễn lệ phí trước bạ tại Thông tư 301/2016/TT-BTC.

Xem chi tiết các nội dung sửa đổi tại: Thông tư 20/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành ngày 01/6/2019.

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

1,174

Văn bản liên quan