5 bước cần thực hiện để đăng ký và đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Theo Nghị định 59, quy định các đối tượng khi có nhu cầu tiếp cận nguồn phải thực hiện các bước sau đây:

1. Đăng ký tiếp cận nguồn gen với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thỏa thuận và ký Hợp đồng với Bên cung cấp.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận Hợp đồng.

4. Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Cung cấp thông tin, tài liệu bổ sung; hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen.

Xem chi tiết Nghị định 59/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017, bãi bỏ các điều 18, 19, 20 của Nghị định 65/2010/NĐ-CP.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

159

Văn bản liên quan