6 DV chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Ngày 04/09/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình lên Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia. Dự thảo đang được xem xét và đóng góp ý kiến.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, Dự thảo Nghị định

6 DV chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 17 Dự thảo Nghị định  quy định cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm xây dựng các dịch vụ chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia tại thời điểm thiết lập Cơ sở dữ liệu và cung cấp dưới dạng mặc định đối với các dịch vụ sau:

  1. Dịch vụ chia sẻ dữ liệu bảo hiểm xã hội của công dân.

  2.  Dịch vụ chia sẻ dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp của công dân

  3. Dịch vụ chia sẻ dữ liệu bảo hiểm y tế của công dân

  4. Dịch vụ chia sẻ dữ liệu về đóng bảo hiểm của doanh nghiệp

  5. Dịch thống kê đối tượng bảo hiểm theo các chỉ tiêu cơ bản

  6. Các dịch vụ chia sẻ dữ liệu chủ được quy định theo Điều 7 phạm vi dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm tại Nghị định này.

Lưu ý: Cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm xây dựng các dịch vụ chia sẻ dữ liệu khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước khác và thực hiện cung cấp dữ liệu theo chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù đối với dữ liệu không được cung cấp qua các dịch vụ được nêu trên.

Đối với các dịch vụ dữ liệu theo quy định tnêu trên phải được khai báo và cung cấp trên Hệ thống quản lý dịch vụ dữ liệu, tiếp nhận xử lý yêu cầu khai thác dịch vụ dữ liệu trên Hệ thống quản lý dịch vụ dữ liệu.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Chi tiết xem tại Dự thảo Nghị định  quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Ty Na

Gởi câu hỏi

74

Văn bản liên quan