6 nội dung đánh giá dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về BH

Đây là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm đang được xem xét và đóng góp ý kiến.

đánh giá dữ liệu BH, Dự thảo Nghị định

6 nội dung đánh giá dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về BH (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm phải thực hiện việc đánh giá, kiểm tra, duy trì dữ liệu thực hiện theo Điều 16 Nghị định  47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số. Các nội dung đánh giá bao gồm:

  1. Số lượng đối tượng quản lý

  2. Nội dung cập nhật dữ liệu so với nội dung các thủ tục hành chính về bảo hiểm

  3. Đánh giá sự sai lệch đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp.

  4. Đánh giá, thống kê việc cập nhật nội dung dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu ngoài ngành bảo hiểm.

  5. Các nội dung khác để xác định mức độ chất lược dữ liệu, sự sai lệch dữ liệu với các văn bản, dữ liệu từ các hệ thống thông tin liên quan.

  6. Các nội dung khác theo quy định hiện hành.

Kết quả đánh giá phải lập thành văn bản nêu rõ các nội dung đánh giá và kết quả từng hạng mục, số liệu sai lệch, đề xuất phương án xử lý, gửi cho các bên liên quan bao gồm: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y Tế, Bộ Thông tin và Truyền thông để có ý kiến phối hợp.

Sau khi có ý kiến phối hợp của các cơ quan liên quan, cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia thực hiện việc duy trì số liệu theo các phương án xử lý.

Chi tiết xem tại Dự thảo Nghị định  dự kiến có hiệu lực năm 2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

67

Văn bản liên quan