Ai có quyền kết luận về sai số của phương tiện đo, phép đo?

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư 18/2018/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo quy định tại Thông tư 18/2018/TT-BKHCN, kết luận về sai số của phương tiện đo và sai số của phép đo chỉ có giá trị pháp lý khi được thực hiện bởi một trong các tổ chức, cá nhân sau đây:

1. Kiểm định viên đo lường được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận và cấp thẻ.

2. Thanh tra viên khoa học và công nghệ; người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

3. Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đo lường.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường; cơ quan kiểm tra nhà nước về đo lường.

5. Tổ chức kiểm định được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định kiểm định phương tiện đo.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 18/2018/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

261

Văn bản liên quan