Ai có quyền phê duyệt quyết toán dự án SD vốn do Bộ NNPTNN quản lý?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Theo quy định tại Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT, việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ NNPTNT quản lý thuộc thẩm quyền của các cơ quan sau đây:

  • Đối với dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư: Bộ trưởng phê duyệt quyết toán đối với dự án hoặc dự án thành phần thuộc Bộ quản lý;

  • Đối với các dự án nhóm A do Bộ trưởng quyết định đầu tư: Thứ trưởng phụ trách phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

  • Đối với các dự án nhóm B, nhóm C:

    • Giao Vụ Tài chính phê duyệt quyết toán các dự án nhóm B, nhóm C do Bộ quyết định đầu tư;

    • Tổng cục: Thủy lợi, Lâm nghiệp, Thủy sản thực hiện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án nhóm B, nhóm C do các Tổng cục thẩm định trình Bộ trưởng quyết định đầu tư, các dự án do đơn vị trực thuộc các Tổng cục làm chủ đầu tư.

Chi tiết xem tại Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

59

Văn bản liên quan