Ai có thẩm quyền ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất?

Mới đây, Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

tham quyen ban hanh chuong trinh mon hoc giao duc the chat, Nghi dinh 11/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo quy định hiện hành, Chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; nội dung giáo dục thể chất thuộc chương trình giáo dục mầm non, thể hiện mục tiêu giáo dục thể chất; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục thể chất, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, cách thức đánh giá kết quả thực hiện môn học Giáo dục thể chất ở mỗi cấp học hoặc trình độ đào tạo.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 11/2015/NĐ-CP quy định thẩm quyền ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất bao gồm:

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc chương trình giáo dục phổ thông, nội dung giáo dục thể chất thuộc chương trình giáo dục mầm non;

- Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo của trường, trong đó có chương trình môn học Giáo dục thể chất theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Hiệu trưởng các trường cao đẳng và trường trung cấp chịu trách nhiệm xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo của trường, trong đó có chương trình môn học Giáo dục thể chất theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 11/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

135

Văn bản liên quan