Ai có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP?

Nghị định 63/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành ngày 04/5/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nghị định áp dụng đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, bên cho vay và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 

Theo Nghị định 63, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP được quy định như sau:

1. Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư các dự án sau đây:

  • Dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách trung ương từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 300 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư của dự án;
  • Dự án nhóm A áp dụng loại hợp đồng BT.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án không thuộc các trường hợp tại quy định trên của bộ, ngành mình.

4. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án sau đây:

  • Dự án nhóm A không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ;
  • Dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công;
  • Dự án nhóm B áp dụng loại hợp đồng BT.

5. UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án không thuộc các trường hợp thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của địa phương mình.

Xem thêm các quy định liên quan tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 19/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

605

Văn bản liên quan